Keurmerk Fysiotherapie

Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk Fysiotherapie is een door zorgverzekeraars erkend register in de fysiotherapie. Het keurmerk staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Waarom is dit voor u van belang? Het betekent dat u gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg krijgt die er is.

Hoe wordt dat gegarandeerd? Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.

Dit doet de fysiotherapeut onder andere door:

  • in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten,
  • gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken,
  • samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken,
  • zich continu te laten na- en bijscholen en,
  • intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Wat kunt ú voor uw fysiotherapeut doen? Uw fysiotherapeut gaat u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen kunnen betrekking hebben op uw aandoening, uw ervaring en/of de resultaten van de behandeling. Dit invullen kost meestal ongeveer 10 minuten van uw tijd. Uw inspanning geeft uw fysiotherapeut de juiste feedback voor zelfreflectie en maakt het mogelijk om zichzelf continu te kunnen blijven verbeteren.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een niet-Keurmerkpraktijk? Niet persé, ook andere praktijken kunnen goede fysiotherapeutische zorg leveren. Bij een Keurmerkpraktijk bent u echter gegarandeerd van optimale kwaliteit!

Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen
en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren
van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.

Meer informatie over het Keurmerk Fysiotherapie kunt u vinden op de website. Klik daarvoor op onderstaand logo.

Keurmerk-Fysiotherapie-logo-300x300

Als praktijk nemen wij deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk. Voor meer informatie klik hier

Privacy Statement

Privacy Statement Fysio & Manueel Therapie van den Bosch

Fysio & Manueel therapie van den Bosch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio & Manueel therapie van den Bosch Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio & Manueel therapie van den Bosch zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio & Manueel therapie van den Bosch verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio & Manueel therapie van den Bosch de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Uw Burgerservicenummer
• Nummer van uw identiteitsbewijs
• Uw verzekeringsgegevens
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw zorgverzekeraar;
• De naam van uw andere zorgverleners; huisarts, specialist
• Tijdstip van uw afspraak;

Als u via directe toegankelijkheid fysiotherapie zich heeft aangemeld voor een behandeling (DTF), dan moeten wij een DTF bericht naar de huisarts sturen. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten en of wij u behandelen, extra informatie nodig hebben van de huisarts, of u doorverwijzen naar de huisarts. Ook als we de behandeling afronden stellen wij de (huis)arts op de hoogte d.m.v. een eindverslag.
Met de huisarts hebben we een aparte beveiligde mail-verbinding, genaamd zorgmail.
Mochten wij informatie verschaffen aan een arts of specialist waar wij geen zorgmail-verbinding mee hebben, dan geven wij u de brief op papier mee, of wij sturen het ( met uw toestemming) naar uw e-mailadres.

Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan Qualiview. Dit bureau verzorgt het door de zorgverzekeraar verplichte klanttevredenheidsonderzoek. Zij hebben geen inzage in uw gezondheidsstatus.
Uw zorgverzekeraar heeft inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door ons gestelde diagnosecode. Zij hebben geen inzage in de inhoud van het patiëntendossier. Ook kunnen zij audits uitvoeren.
Uw persoonsgegevens worden door Fysio & Manueel therapie van den Bosch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
• Wij zijn verplicht om medische gegevens tenminste 15 jaar te bewaren. Papieren documenten worden na deze tijdzorgvuldig vernietigd. Behandeldossiers worden gewist.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, collega’s

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysio & Manueel therapie van den Bosch verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, patiënten verslagen en/of gerichte contacten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio & Manueel therapie van den Bosch de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• Emailadres (liefst via zorgmail)

Uw persoonsgegevens worden door Fysio & Manueel therapie van den Bosch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men gezien wordt als verwijzer, collega
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio & Manueel therapie van den Bosch verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio & Manueel therapie van den Bosch de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Salarisgegevens;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Fysio & Manueel therapie van den Bosch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van de vergoeding (zorgverzekeraar)
• Het verzorgen van de PREMS (Qualiview)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio & Manueel therapie van den Bosch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Fysio & Manueel therapie van den Bosch van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Heeft u vragen of klachten over dingen die betrekking hebben op uw privacy in de praktijk? Dan kunt u dat bespreken met uw fysiotherapeut.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Lotte van den Bosch, privacy bewaker van Fysio & Manueel therapie van den Bosch.